Szczegóły wynajmu

WARUNKI NAJMU:

Określenia: W umowie najmu Najemca oznacza osobę, firmę lub organizację, przez która jest podpisana umowa. Wynajmujący podany na odwrocie strony umowy, oznacza firmę, która oddaje w wynajem samochód Najemcy. Dodatkowy kierowca oznacza dodatkowych kierowców oprócz Najemcy wypisanych do umowy przez Wynajmującego.

1. Wymagany wiek najemcy - 23 lat oraz prawo jazdy ważne od 3 lat.

2. Najemca otrzymuje samochód sprawny w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim stanie. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, zauważonych uszkodzeń, wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący załącznik do umowy.

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód nieuszkodzony z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami w tym stanie, w jakim wziął samochód (z wyjątkiem zużycia wynikającego z eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie.

4. Najemca lub Dodatkowy kierowca kierujący samochodem zobowiązuje się do:

- zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie auta, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów i kluczyków)

- wykonywanie na własny koszt obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, plynu chłodzącego, hamulcowego, plynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania światel)

- stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzenie rejestracyjnym

5. W razie powstania awarii Najemca zobowiązany jest:

-przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku

-zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody

- natychmiast powiadomić Policję

- natychmiast powiadomić wypożyczalnię: 606-248-011 lub 509-976-007 

- jeśli szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy, należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.

6. Czynsz za najem naliczany jest dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 min jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje doliczanie opłaty za następną dobę. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu min. 12 godz. przed upływem terminu zwrotu.

7. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez wypożyczalnię nie później niż 24 godziny przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 100% stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę niezgodnie z umową.

8. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci kwotę 10 zł netto za każdy brakujący litr.

9. Najemca oświadcza, że zapoznał się z działaniem i zasadami użytkowania urządzenia E-TOLL(pobór opłat drogowych). Najemca zobowiązuje się do używania pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. nie przekraczanie dopuszczalnej ładowności.

10. W przypadku, gdy Najemca kierujący autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających bez ważnego prawa jazdy, zbiegnie z miejsca wypadku – ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę.

11. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty wartości samochodu.

12. Koszty paliwa zużytego podczas wynajmującemu pokrywa Najemca, samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Na prośbę Najemcy Wynajmujący może zatankować samochód przy Najemcy przed jego odebraniem.

13. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko do państw należących do Unii Europejskiej oraz Chorwacji na podstawie wyrażenia zgody przez wypożyczalnię.

14. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Zdawczo-odbiorczym (tolerancja +/- 500km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.

15. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

16. Udostępnianie samochodu zastępczego nie przysługuje w wypadku:

- utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej albo kluczyków od samochodu

-uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Dodatkowego Kierowcy

-unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski

- szkód parkingowych i aktów wandalizmu

17. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.

18. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. - Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wypożyczalnia zostałby obciążona w/w opłatami lub opłatami o podobnych charakterze w w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić wypożyczalni w/w opłaty.

19. Assistance obowiązuje 100km od punktu wynajmu.

20. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Wynajmujący.

 21. Dane Najemcy: a) podane w umowie (a w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, nazwa firmy, numer NIP, PESEL, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego) będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania umowy, której Najemca jest Strona oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu realizacji rezerwacji i wynajmu pojazdu (art 6 ust. 1 lit. b) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemca, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów; b) imię i nazwisko. numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

22. Wynajmujący może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegających na a) dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności), a w taki przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia b) zabezpieczeniu majątku Wynajmującego - W tym lokalizacja wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia i kradzieży i weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę - w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium RP . (w szczególności dane identyfikacyjne, dane geo-lokalizacyjne wynajętego pojazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 miesięcy od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

23. Ubezpieczenie przedmiotu najmu obciąża Wynajmującego. W przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie najmu i odmowy ubezpieczyciela, co do zapłaty odszkodowania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i obciąża go obowiązek wypłaty odszkodowania do wysokości szkody na rzecz Wynajmującego.

24.Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy.

25.Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doszkolenia jazdy. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu, na najemcę zostanie nałożona kara w wysokości 1500PLN.

26.Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Unii Europejskiej.(…)

27.W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu czynsz najmu za niewykorzystany okres korzystania z Pojazdu nie podlega zwrotowi!